حسين غباش

الجذور الثقافية للديمقراطية في الخليج - الكويت والبحرين

2010 (First Published)

Main Details
Credits
Author حسين غباش
Publisher دار الفارابي
Cover/Jacket Design by فارس غصوب
About/Subject Kuwait
About/Subject Bahrain
About/Subject Democracy
Date
First Published 2010
Identifying Codes
ISBN 13 978-9953-71-588-9
Format Paperback
Publication Location Beirut
Genre
Page Count / Font 232 pages
Language Arabic

Comments

There are no comments... Yet!
Login or Register to post a comment on this .