Rácz Endre, Takács Etel

Kis magyar nyelvtan

(This Edition Published)

Main Details
Credits
Author Rácz Endre
Author Takács Etel
Copyright Holder Rácz Endre
Copyright Holder Takács Etel
Imprint Gondolat
Publisher Gondolat Könyvkiadó
Revised by Károly Sándor
Revised by Szende Aladár
Illustrator Erdélyi János
Cover/Jacket Design by Németh Zsuzsa
Printed by Alföldi Nyomda
Printing/Publishing Director Benkő István
Editor in Chief Bárány György
Technical Director Gonda Pál
Technical Editor Keresztes Mária
Date
This Edition Published
Copyright
Copyright
Printed
Identifying Codes
Issue Number 6
ISBN 963 281 247 6
Impression/Printing No. 6933.66-19-1
Price 38,- FT
Format Hardback
Publication Location Budapest
Genre
Page Count 312 pages
Language Hungarian
Chapters TARTALOM

Előszó ... 13
Előszó a harmadik kiadáshoz ... 16

HANGTAN
A beszéd hangjai ... 19
A hangok törvényei ... 19
A hagtan és a helyesírás ... 20
A beszéd hangjainak képzése ... 21
A beszélőszervek ... 21
A levegő útja a beszélőszerveken keresztül ... 21
A beszélőszervek működése ... 22
A hangok felosztása ... 24
A hang és a betű ... 24
A betűk jelölése ... 25
A magyar ábécé ... 25
A betűrend ... 26
A magánhangzók ... 26
A kiejtés időtartama ... 27
A nyelv vízszintes irányú mozgása ... 27
A nyelv függőleges irányú mozgása ... 28
Az ajkak működése ... 29
Nyelvhelyességi tudnivalók ... 30
Helyesírási tudnivalók ... 31
A magánhangzók kapcsolódásának törvényei ... 34
A hangrend ... 34
Az illeszkedés ... 35
Kétalakú toldalékok illeszkedése ... 35
Háromalakú toldalékok illeszkedése ... 36
Nyelvhelyességi tudnivalók ... 37
A mássalhangzók ... 38
Az akadály helye ... 38
Az akadály minősége ... 39
A hangszalagok helyzete ... 40
A kiejtés időtartama ... 40
Nyelvhelyességi tudnivalók ... 42
Helyesírási tudnivalók ... 42
A mássalhangzók kapcsolódásának törvényei ... 44
Részleges hasonulás ... 44
Zöngéssé válás ... 44
Zöngétlenné válás ... 45
Hasonulás a képzés helye szerint ... 46
Helyesírási tudnivalók ... 47
Nyelvhelyességi tudnivalók ... 47
A teljes hasonulás ... 47
Helyesírási tudnivalók ... 50
Nyelvhelyességi tudnivalók ... 50
Az összeolvadás ... 51
Helyesírási tudnivalók ... 52
Nyelvhelyességi tudnivalók ... 52
A hosszú mássalhangzók megrövidülése ... 52
Helyesírási tudnivalók ... 53
A szótag ... 55
A szótagolás legfontosabb szabályai ... 55
Helyesírási tudnivalók ... 56

SZÓTAN
A szókészlet
A szókészlet és a nyelvtani rendszer ... 59
A szókészlet nagysága ... 60
A szókészlet rétegei ... 61
A szókészlet eredete ... 63
Az eredeti szavak ... 63
A kölcsönszók ... 65
Alapszókészlet és kiegészítő szókészlet ... 68
Szólások ... 69

Jelentéstan
A szó alkotóelemei ... 72
Az egyjelentésű és többjelentésű szavak ... 73
Az azonos alakú szavak ... 76
A rokon értelmű szavak ... 77
A szavak hangalakjának és jelentésének összefüggése ... 82
A hangutánzó és a hangulatjelentő szavak ... 83

A szófajok és ragozásuk
A szófajok áttekintése ... 83
Képzők, jelek, ragok ... 83
Az ige ... 87
Az ige ragozása ... 88
Alanyi ragozás ... 88
Tárgyas ragozás ... 90
Igemódok ... 93
Igeidők ... 95
Az igeragozás összefoglalása ... 96
Az ikes igék ragozása ... 99
Helyesírási tudnivalók ... 100
Nyelvhelyességi tudnivalók ... 106
A főnév ... 111
Köznevek és tulajdonnevek ... 111
Helyesírási tudnivalók ... 114
Nyelvhelyességi tudnivalók ... 117
A melléknév ... 117
A melléknév fokozása ... 118
Nyelvhelyességi tudnivalók ... 119
Helyesírási tudnivalók ... 120
A számnév ... 120
Helyesírási tudnivalók ... 121
Nyelvhelyességi tudnivalók ... 123
A névmás ... 123
Személyes névmások ... 124
Visszaható névmások ... 124
Kölcsönös névmások ... 125
Birtokos névmások ... 125
Mutató névmások ... 127
Kérdő névmások ... 127
Vonatkozó névmások ... 129
Határozatlan és általános névmások ... 130
A névmások összefoglalása ... 133
Helyesírási tudnivalók ... 133
Nyelvhelyességi tudnivalók ... 135
A névszókhoz járuló ragok és jelek ... 137
A névszók ragjai ... 137
A névszók jelei ... 142
A határozószó ... 144
Helyesírási tudnivalók ... 146
Az igenév ... 147
Az igenevek szófaji sajátságai ... 148
Helyesírási tudnivalók ... 149
Nyelvhelyességi tudnivalók ... 149
Az indulatszó ... 151
Helyesírási tudnivalók ... 151
Az igekötő ... 151
Helyesírási tudnivalók ... 153
Nyelvhelyességi tudnivalók ... 154
A névutó ... 155
A személyes névmás névutós alakjai ... 157
Helyesírási tudnivalók ... 157
A névelő ... 158
A névelő megkülönböztetése más szófajoktól ... 158
Nyelvhelyességi tudnivalók ... 159
A kötőszó ... 161
A módosítószó ... 162

A szóalkotás
A szóösszetétel ... 165
A szóösszetételek keletkezése és fajai ... 165
Mellérendelő szóösszetételek ... 166
Alárendelő szóösszetételek ... 169
Jelölt és jelöletlen szóösszetételek ... 169
Az alárendelő szóösszetételek szófaja ... 170
Többszörös szóösszetételek ... 170
Helyesírási tudnivalók ... 171
Nyelvhelyességi tudnivalók ... 174
A szóképzés ... 175
A képzők szerepe ... 175
A képzők jelentése ... 175
Igéből képzett igék ... 176
Névszóból képzett igék ... 179
Igéből képzett névszók ... 180
Névszóból képzett névszók ... 182
Helyesírási tudnivalók ... 182
Nyelvhelyességi tudnivalók ... 184
A szóalkotás ritkább módjai ... 185
Szóelvonás és szórövidülés ... 185
Mozaikszók ... 186
Helyesírási tudnivalók ... 187
Nyelvhelyességi tudnivalók ... 188

MONDATTAN
A mondat ... 191
Helyesírási tudnivalók ... 192

Az egyszerű mondat
Az egyszerű mondat fajai ... 192
A mondatok osztályozása a közlés szándéka szerint ... 192
Kijelentő és felkiáltó mondatok ... 193
Kérdő mondatok ... 194
A kérdés kifejezőeszközei ... 195
Óhajtó és felszólítómondatok ... 197
Helyesírási tudnivalók ... 199
Nyelvhelyességi tudnivalók ... 199
Az állító és tagadó mondat ... 200
Az egyszerű mondat részei ... 202
Tőmondatok és bővített mondatok ... 202
Az alany ... 204
Az állítmány ... 209
A tárgy ... 214
A határozók ... 218
A jelző ... 247
Az azonos mondatrészek ... 257
Helyesírási tudnivalók ... 259

Az összetett mondat
Az összetett mondat fajtái ... 260
Mellérendelő mondatok ... 261
Kapcsolatos mondatok ... 261
Ellentétes mondatok ... 262
Választó mondatok ... 263
Következtető mondatok ... 263
Magyarázó mondatok ... 264
Helyesírási tudnivalók ... 266
Nyelvhelyességi tudnivalók ... 267
Alárendelő mondatok ... 267
Alanyi mellékmondatok ... 269
Az állítmányi mellékmondat ... 270
Tárgyi mellékmondatok ... 274
Határozói mellékmondatok ... 245
Jelzői mellékmondatok ... 184
Egyéb mellékmondatok ... 289
Feltételes mellékmondatok ... 289
Megengedő mellékmondatok ... 290
Hasonlító mellékmondatok ... 292
Következményes mellékmondatok ... 294
A mondatrend ... 295
Többszörösen összetett mondatok ... 297
Helyesírási tudnivalók ... 300
Az idézés ... 304
Nyelvhelyességi tudnivalók ... 305
A szórend és a hangsúly ... 310
Nyelvhelyességi tudnivalók ... 311
A hanglejtés ... 312
Notes Issued with paper jacket.

Comments

There are no comments... Yet!
Login or Register to post a comment